Články

Hranice profesionální role v praxi sociálního pracovníka: průvodce ke vzdělávacímu programu / Šimková, Lenka


Hostitelský dokument

Přemýšlení o roli sociálního pracovníka může být inspirací pro reflexi vlastní práce a možných střetů, do nichž se pracovníci při jejím výkonu mohou dostávat. Je užitečné průběžně si pokládat otázky k profesionální roli vztažené.

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Články


Články

Role sociálního pracovníka: mnohovrstevnatá, dynamická a proměnlivá / Šimková, Lenka

In: Sociální revue. - - 4.7.2014
Hostitelský dokument

Jako by sociální pracovník na sebe oblékal více kusů oděvu, některé z nich jsou právě nahoře, a tudíž jsou i vidět, jiné vrstvy právě “spí” nebo jsou překryty jinými vrstvami, nicméně tvoří podhoubí jeho profesionality, jsou její součástí, a to i když mohou být (v daném okamžiku) potlačeny.

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Články


Články

Jde to vůbec?: Úvahy ke spolupráci sociálních služeb a OSPOD / Šimková, Lenka

In: Sociální revue. - - 10.9.2012
Hostitelský dokument

Stále více se v posledních letech mluví o spolupráci sociálních služeb (nejen neziskových organizací, ale i služeb zřizovaných obcemi) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které by měly identifikovat potřeby dysfunkčních rodin a v zájmu ochrany dítěte být těmi, kdo případ vedou a koordinují systém ochrany dítěte v konkrétních případech tak, aby to bylo co nejlepší z hlediska zájmu dítěte.

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Články


Články

Socioterapie aneb Když poradenství nestačí / Šimková, Lenka

In: Sociální revue. - - 9.9.2009
Hostitelský dokument

Sociální pracovníci nepracují osamoceně, většinou je to v rámci širšího systému. Když je spolupráce s klientem obtížná, jednou z možností je odkázat jej např. na psychoterapeuta, který působí mimo danou službu. To je někdy velmi výhodné, klient může navázat bezpečný terapeutický vztah mimo kontext sociálních služeb.

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Články


Články

Současné trendy v psychoterapii / Balcar, Karel

In: Psych&Som. - č. 3, s. 18-31. - 2005

V tomto sdělení se pokusím na základě vlastní teoretické a praktické zkušenosti s měnící se tvářností psychoterapeutické scény zmapovat dosavadní hlavní proudy vývoje v oblasti pojímání psychoterapie, forem jejího uplatnění, jejích základních psychologických východisek a cílů a typických metod, ilustrovat je příklady proměn hlavních psychoterapeutických přístupů a kriticky je navzájem porovnat v rámci výkladu i v rámci průběžné diskuse o nich.

Hesla: kritická úvaha ; psychoterapie ; společný základ ; teorie

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Články


Články

The therapist’s experiencing in family therapy practice / Robert Peter

In: Journal of Family Therapy. - s. 1-23. - 2010

The question posed in this article is how the therapist should deal with strong emotions she might experience in the session. This question is especially important if it concerns emotions that –at least on the surface- cannot be considered to contribute to a therapeutic alliance. We offer some eflections as preliminary steps towards answering this question and propose that therapists be sensitive to their own experiencing during the session, be careful to monitor the implicit invitations to join the family members in potentially destructive relational scenarios, reflect on the possible negative and erpetuating effects of her interactions with the family, and explore opportunities to proceed with the ession in new and more constructive ways.

Hesla: reflektování

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Články


Články

Social Construction and Relationism: A Conversation with Kenneth Gergen / Aceros, Juan C

In: Universitas Psychologica, Barcelona. - Roč. 11, č. 3, - 2012

Kenneth Gergen is one of the most widely known contributors to social constructionist thought in the world today. Since the publication of his paper “Social Psychology as History” he has become a central player in what is known as the Social Psychology Crisis.

Hesla: konstrukcionismus

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Články


Články

Narrative Therapy / Murdock, Nancy L

In: Theories of Counseling and Psychotherapy. - s. www.pearsonhighered.com. - 2009

Essentially, narrative therapists see life as a process of storytelling. Narrative Therapy (NT) is a relatively recent development and it is firmly situated in the social constructivist ap- proach to psychotherapy. For some, what is disconcerting about this approach is that there is no one True Story.

Hesla: narativní přístup

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Články


Články

Terapie v sociální práci / Šimková, Lenka

In: Sociální práce. - Roč. 2017, č. 5,
Hostitelský dokument

Terapie určitě své místo v sociální práci má. Ne vždy a ne všude, v některých případech je však nezastupitelná a byla by škoda, kdyby ji někteří sociáílní pracovníci neměli ve svém rejstříku.

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Články


Články

Old-Stream' Psychology Will Disappear With the Dinosaurs!: Kenneth Gergen in Conversation With Peter Mattes and Ernst Schraube / Gergen, Kenneth J. -- Mattes, Peter -- Schrabe, Ernst

In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. - Roč. 5, č. 3, s. 2004.

This conversation discusses the epistemology of social constructionism —theory, method, praxis—in relation with traditional psychology. The first part of the conversation deals with the places and forms of social constructionist thought and with the limits of the traditional positivistic epistemology of psychology. The next part of the conversation focuses on issues of social constructionist methodology and on the role of social relationships for an adequate understanding of human beings. The last part of the conversation illuminates the relationship between university structures and scientific knowledge as well as possible futures for academic psychology.

Hesla: konstrukcionismus

Viz též: Quantitative Social Research

V kolekcích: Studijní podklady, články, knihy > Články