Škálování v procesu odvykání kouření

Článek přináší rozšířenou verzi příspěvku předneseného na konferenci „Tvořivé cesty ke změnám“ v Olomouci dne 4. října 2019, ale i více informací o přístupu zaměřeném na řešení pro ty čtenáře, kteří jej blíže neznají.

by Šimková, Lenka | 17 May 2020, 7:39


Silná pětka: úprava Lenka Šimková

Můžeme ji vidět poeticky jako pět Rychlých šípů a nebo také jako komplexní systém, jehož prvky vyjadřují budování vztahu s klientem a zároveň novou kvalitu celku, kde jednotlivé prvky jsou spolu ve vztahu, vzájemně se ovlivňují, vyrůstají ze sebe navzájem ne v předem dané posloupnosti, i když především bezpečí ...

by Šimková, Lenka | 9 Jan 2020, 20:27 | silná pětka  


Sociální kontrola profesionálně

V sociální práci se zhruba 20 let učíme rozlišovat mezi pomocí a kontrolou. Říkáme přitom, že kontrola je stejně profesionální způsob práce jako pomoc. Přesto však kontrola – pokud jde o míru pozornosti, kterou jsme jí věnovali – zůstala tak trochu „Popelkou“. Něčím, co neděláme příliš rádi, protože to není ...

by Šimková, Lenka ; Úlehla, Ivan | 15 Jan 2019, 18:11


Hranice profesionální role v praxi sociálního pracovníka: průvodce ke vzdělávacímu programu

Přemýšlení o roli sociálního pracovníka může být inspirací pro reflexi vlastní práce a možných střetů, do nichž se pracovníci při jejím výkonu mohou dostávat. Je užitečné průběžně si pokládat otázky k profesionální roli vztažené.

by Šimková, Lenka | 15 Jan 2019, 18:05


Role sociálního pracovníka: mnohovrstevnatá, dynamická a proměnlivá

Jako by sociální pracovník na sebe oblékal více kusů oděvu, některé z nich jsou právě nahoře, a tudíž jsou i vidět, jiné vrstvy právě “spí” nebo jsou překryty jinými vrstvami, nicméně tvoří podhoubí jeho profesionality, jsou její součástí, a to i když mohou být (v daném okamžiku) potlačeny.

by Šimková, Lenka | 15 Jan 2019, 18:01


Jde to vůbec?: Úvahy ke spolupráci sociálních služeb a OSPOD

Stále více se v posledních letech mluví o spolupráci sociálních služeb (nejen neziskových organizací, ale i služeb zřizovaných obcemi) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které by měly identifikovat potřeby dysfunkčních rodin a v zájmu ochrany dítěte být těmi, kdo případ vedou a koordinují systém ochrany dítěte v konkrétních ...

by Šimková, Lenka | 15 Jan 2019, 17:55


Socioterapie aneb Když poradenství nestačí

Sociální pracovníci nepracují osamoceně, většinou je to v rámci širšího systému. Když je spolupráce s klientem obtížná, jednou z možností je odkázat jej např. na psychoterapeuta, který působí mimo danou službu. To je někdy velmi výhodné, klient může navázat bezpečný terapeutický vztah mimo kontext sociálních služeb.

by Šimková, Lenka | 15 Jan 2019, 11:55


Terapie v sociální práci

Terapie určitě své místo v sociální práci má. Ne vždy a ne všude, v některých případech je však nezastupitelná a byla by škoda, kdyby ji někteří sociáílní pracovníci neměli ve svém rejstříku.

by Šimková, Lenka | 15 Nov 2017, 13:57


Sociální práce a systemika: závěrečná zpráva ze sociologického šetření

Analýzu uplatnění systemického přístupu v sociální práci v ČR ještě nikdo neprovedl. Tento sociologický výzkum tedy nemá na co navazovat, je v podstatě prvním systematickým pokusem v tomto směru.

by Šimková, Lenka ; Mašindová, Lenka | 29 Jan 2015, 17:15 | výzkum   sociální práce  


Příspěvek k diskusi o neplodnosti

To, co je na léčení sterility v dnešní době “úmorné”, již nejsou ani tak lékařské zákroky (ty jsou pokud možno vedeny tak, aby nebyly příliš zatěžující a bolestivé), ale především nejisto- ta jejich výsledku.O kýžený cíl je možné se pokoušet, ale nikdy není jisté, že po vynaložení veškerých sil ho ...

by Šimková, Lenka | 6 May 2014, 14:34