000001295 001__ 1295
000001295 005__ 20150218105859.0
000001295 041__ $$ačesky
000001295 100__ $$0AUTHOR|(SYS)pluharikovapomajzlovajana$$aPluhaříková Pomajzlová, Jana
000001295 245__ $$aSystemický přístup v supervizi
000001295 260__ $$aPraha$$bFakulta humanitních studií UK v Praze$$c2011
000001295 300__ $$a158 s.
000001295 500__ $$aDiplomová práce
000001295 520__ $$aSupervize je v posledních letech dramaticky se rozvíjejícím oborem. Čerpá z velkého množství zdrojů a psychoterapeutické modely jsou jedním z nich. Je významné zabývat se tím, jak mohou teoretická východiska supervizora zabarvovat a ovlivňovat průběh supervize. Tato práce se zaměřuje na moţné vyuţití systemického přístupu v supervizi, neboť je v praxi stále více pouţíván. Vzhledem k tomu, ţe existují jen malé doklady o jeho aplikaci v rámci externí supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, je významné obrátit pozornost na zkušenosti supervizorů, kteří jej ve své praxi vyuţívají. Výzkum se zaměřuje na to, jaké jsou postoje supervizorů k systemickému přístupu a jaké jsou jejich zkušenosti s využíváním tohoto přístupu v supervizní praxi. Pro sběr dat jsou použity semi-strukturované rozhovory doplněné o dotazník, data jsou zpracována kvalitativním způsobem. Z výzkumu jednoznačně vystupuje důraz na postoj supervizorů při uplatňování tohoto přístupu, oproti užívání pouze metodologických postupů. Praxe supervizorů potvrzuje, ţe systemický přístup je v supervizi velmi dobře uplatnitelný. Za zajímavé lze považovat zjištění, že způsob práce supervizorů koresponduje se současným integrativním trendem vsupervizi a ţe systemický přístup je většinou supervizorů považován za zastřešující přístup („suprateorii“).
000001295 653__ $$asystemický přístup
000001295 653__ $$apostmoderna
000001295 653__ $$akonstruktivismus
000001295 653__ $$asociální konstruktivismus
000001295 653__ $$0SUBJECT|(SYS)supervizeterapie$$asupervize
000001295 653__ $$akvalitativní výzkum
000001295 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1295/files/Pluharikova, Jana - Systemicky pristup v supervizi.pdf
000001295 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1295/files/Pluharikova, Jana - Systemicky pristup v supervizi.gif?subformat=icon$$xicon
000001295 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1295/files/Pluharikova, Jana - Systemicky pristup v supervizi.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001295 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1295/files/Pluharikova, Jana - Systemicky pristup v supervizi.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001295 980__ $$aREPORT