Translations / citováno studenty KN111

Poplácání po rameni, návod pro ocenění („compliment“) v terapii zaměřené na řešení / Berg, Insoo Kim -- Mrvová, Kamila (překlad)


In: Crafting the "Tap on the Shoulder"
Hostitelský dokument

Autoři popisují vzor pro užití ocenění, který je založen na jejich zkušenostech z práce s krátkou terapií zaměřenou na řešení na klinice duševního zdraví. U většiny lidí je rodina nejdůležitější částí jejich sociálního systému, a proto je klíčem k vytvářeníní řešení. Pro autory je šablona důležitá zejména při utváření řešení uvnitř rodinných systémů a je tedy velmi užitečnou komponentou v rodinné terapii. Tento článek zkoumá pět komponent tohoto vzoru, který pomáhá při vytváření zpětné vazby a obsahuje příklady z praxe. V článku je kladen důraz na úplný přepis zpětné vazby s oceněním ze sezení rodinné terapie.

Hesla: kazuistika ; návody ; přepis rozhovoru ; SF ; struktura rozhovoru

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Translations / studentské překlady

Trauma, kompetence a výběr: Klinická praxe v rámci narativní terapie / Beaudoin, Marie-Nathalie


In: Traumatisme, competence et Choix
Hostitelský dokument

Tento článek pojednává o procesu přepisu zkušenosti a osobního příběhu o traumatických událostech. V článku je představen model konkrétních malých kroků, které mohou sloužit k zážitku kompetence u klienta, pomocí modelu o čtyř kvadrantech. Přepis terapeutického sezení pak ujasňuje zmíněný model.

Hesla: narativní přístup ; návody ; přepis rozhovoru ; struktura rozhovoru ; trauma

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Rodinná terapie bez rodiny: rámec pro systemickou práci / Asen, Karl -- Jenkins, Hugh -- (překlad)

Originální název: Family therapy without the family: a framework for systemic practice

In: Journal of Family Therapy. - Roč. 14, č. 1, s. 1-14. - 1992

Toto pojednání kontrastuje se základními zásadami systemického myšlení v rámci vůdčích principů psychodynamického přístupu a pokouší se nastínit specifické techniky, které mohou používat terapeuti rodinných problémů při zkoumání jedinců. Má se za to, že užitečný systemický rámec lze praktikovat, jestliže se terapeut zaměří na provozování terapeutického systému „otevřeného“ dalším příslušným osobám, které se mohou kdykoli připojit.

Hesla: kazuistika ; návody ; přepis rozhovoru ; rodinná terapie ; systémy

Viz též: Wiley Online Library

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Translations / studentské překlady

Řešení se skrývá za úsměvem / Panayotov, Plamen -- -- Turková, Alžběta -- (překlad)

18 s.

In: Solution Is Only a Smile Away. -
Hostitelský dokument

Terapeuti se nemají pokoušet dělat pro klienty to, co klienti mohou pro sebe udělat sami. To znamená, že terapeuti nemají zásobit klienty užitečnými otázkami, když to klienti sami dělají lépe. Kdykoliv klienti sami dovedou: Myslet, dotazovat se, odpovídat si, hodnotit, tak terapeuti od tohoto upustí. To je způsob, jakým se klienti, ne terapeuti, stávají lepšími v pomáhání sami sobě.

Hesla: kazuistika ; koány ; návody ; SF

Viz též: Solution Centre

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Translations / studentské překlady

Strategický dialog: jak dosáhnout maxima s minimem na prvním sezení / Nardone, Giorgio -- De Antoniis, Simona -- Selner, Martin (překlad)

Originální název: The Strategic Dialogue: to achieve the maximum with the minimum in the first session

In: Brief Strategic and Systemic Therapy European Review. - č. 2, - 2005
In: The Strategic Dialogue
Hostitelský dokument

Náš titul odkazuje se na ten aspekt psychoterapie, která zahrnuje interakci mezi klientskou pozicí (perspektiva, hodnoty, upevněné přesvědčení, týkající se problému) a terapeutovým postojem. Pozorovali jsme odborné terapeuty nejen při modelování psychoterapie, ale také při „adoptování“ názoru, usnadňující léčebný impuls u klientů.

Hesla: návody ; otázky ; struktura rozhovoru ; úzkost

V kolekcích: Theses > TranslationsSubject: algoritmus Peclové

Variant(s): peclová, modely praxe, návody, techniky

Tento model ukazuje jak se stavět k vlastním nápadům, dojmům, pocitům a podobně, které terapeutovi v rozhovoru přijdou na mysl.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)algoritmuspeclove