Komentovaná kasuistika

Řekla jsem klientce o tom, jak „funguji“ v zařízení a nabídla spolupráci v rámci terapeutických setkávání. Souhlasila. Většina klientů azylového domu v nové situaci souhlasí se vším, co je jim nabízeno. Zde je velmi důležité vyjasnění nabídky. S ohledem na množství klientů jsme se domluvily, že se pro terapii budeme ...

by Václavková, Renata | 3 May 2014, 17:18 | kazuistika   azylový dům pro matky s dětmi   domácí násilí   vymezení nabídky   rituály   tupé prázdno   osvícené jasno   narativní přístup   strach  


Závěrečná obhajovací práce

Dva hlavní aspekty, na které jsem kladla důraz v dialogu s klientkou, jsou potvrzování a otevírání. Potvrzování do té míry, do jaké to klientka potřebovala, aby došlo k navázání důvěry ve vzájemném dialogu. A zároveň, abych já jako terapeutka vnášela nové, neočekávané a podněcující, tak aby došlo k destabilizaci, „rozpuštění“ ...

by Štěpánková, Hana | 3 May 2014, 14:05 | kazuistika   narativní přístup   soukromá praxe   stres   potvrzování  


Komentovaná kazuistika

Mým osobním předpokladem pro práci v programu je pochybnost, zda klient, který projde terapeutickým procesem, začínajícím určením diagnózy závislosti (popis problémového systému), pokračujícím odhalováním příčin problémového chování a končí popisy vzorců chování, které v budoucnu klient nemá opakovat (rozšiřování problémového systému). Zda to umožňuje klientovi návrat mezi lidi, kteří problém ...

by Staňková-Zemanová, Yvona | 2 May 2014, 15:19 | závislost   drogy   kazuistika   substituční léčba   psychoterapie   psychoterapeutické zařízení   zkušený klient   narativní přístup   externalizace  


(Ne)jsem důležitá!

Zatímco totiž klientka hledala v našich sezeních schopnost žít podle svých představ, já jsem konečně ve vztahu ke své terapeutické práci našla sebejistotu, profesionalitu, otevřenost a přirozenost. Tento případ podle mého názoru velmi dobře dokumentuje změnu od doby mých prvních „terapeutických pokusů“.

by Rychlá, Kateřina | 2 May 2014, 8:25 | kazuistika   sebedůvěra   sebereflexe   narativní přístup   zkušený klient   doprovázení   domácí násilí   dekonstrukce  


Závěrečná obhajovací práce psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“

Zaměřila jsem se v něm na zahrnutí osob do alternativního příběhu pomocí hypotetických událostí. Objeví se tam ukázky „Představ si, že...“ otázek , o kterých jsem se již zmiňovala. Budu se Petra ptát na jeho případné setkání s paní doktorkou a jak se Petr vypořádá s tím, když by paní ...

by Meisnerová, Petra | 1 May 2014, 8:24 | zvracení   kazuistika   mentální postižení   narativní přístup   externalizace   psychosomatika  


Práce reflektujícího týmu jako procedura definování

Obvykle při práci s reflektujícím týmem navrhuji rozdělit celé setkání do čtyř částí, čtyř samostatných rozhovorů. V první části se setkává terapeut s lidmi hledajícími pomoc (dále budu používat jen „lidi“ nebo „lidi v terapii“), a členové týmu tomuto rozhovoru přihlížejí. Mohou být buď za zrcadlem nebo sledovat konzultaci přes ...

by White, Michael ; Brzkovská, Jana | 26 Apr 2014, 19:40 | návody   reflektující tým   narativní přístup  


Narativní skupinová terapie u vážně duševně nemocných: případová studie

Tento text popisuje vytvořený k facilitování skupiny lidí žijící s vážnou duševní nemocí. Skupina byla založena na Anthonyho konceptech úzdravy a začlenění narativního přístupu, přitom zůstává konzistentní s Northenovým modelem práce ve skupině. Určitá pozornost je věnována k plánování dopředu a úvodnímu setkání skupiny, použití dopisů a začlenění přístupu s ...

| Narrative Group Therapy with the Seriously Mentally Ill: A Case Study

by Vassalo, Tony | 26 Apr 2014, 16:31 | narativní přístup  


Ontogeneze v narativní terapii: lingvisticko-sémiotická zkoumání změn u pacienta

V tomto článku sleduji, jak proces narativní terapie ovlivňuje změny u klienta. Já jsem se zaměřil na změny lingvisticko-sémiotické, tj. jak klient rozvíjí pomocí jazyka svůj myšlenkový potenciál. Chci zde demonstrovat, jak zkoumání lingvisticko-sémiotické úrovně vnese nové pohledy na roli narativní terapie, která vybavuje klienty sémiotickými materiály k vytvoření nových ...

| Wiley Online Library

by Muntigl, Peter ; Pavlíčková, Magdalena | 23 Apr 2014, 12:06 | narativní přístup  


Sociopolitický aktivista nebo partner v rozhovoru?: Rozdíly v pozici terapeuta v narativní a kolaborativní terapii

V tomto článku zkoumáme podobnosti a rozdíly mezi dvěma současnými terapeutickými přístupy: narativní a kolaborativní terapií. Tyto dva přístupy jsou porovnávány pomocí popisu pozice narativního terapeuta jako sociopolitického aktivisty a kolaborativního terapeuta jako partnera v rozhovoru. Článek je uveden stručným popisem obou terapeutických přístupů. Následně podáváme přehled vývoje jejich epistemologie ...

| PubMed

by Monk, Gerald ; Gehart, Diane R ; Šebková, Jana | 23 Apr 2014, 11:41 | narativní přístup