Translations

Forma, substance a diference / Bateson, Gregory -- Úlehla, Ivan (překlad)

Originální název: Form, Substance and Difference

s. 455-471.
In: Bateson, Gregory: Steps to an Ecology of Mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology. London, Jason Aronson Inc.
Hostitelský dokument

Vraťme se k původnímu vyjádření, pro něž Korzybski proslul – tvrzení, že mapa není území. Toto tvrzení je vyústěním velmi širokého proudu myšlení, které se vrací zpět do Řecka a vine se historií evropského myšlení posledních dvou tisíc let. V této historii trvá jakési násilné odtržení a často hluboký rozpor. Přinesl násilí nepřátel a prolévání krve. Počítám, že to všechno začalo s pythagorejci, jejichž spor s předchůdci dostal podobu: "Ptáte se, z čeho je to uděláno – země, oheň, voda atd?" Nebo se ptáte: "Jak je to uspořádáno?" Pythagoras směřoval spíše k hledání uspořádání než k hledání substance (podstaty). Tento spor trvá po celé věky a jeho pythagorejská polovina byla až donedávna polovinou ve všeobecnosti skrývanou. Gnostici byli následníky pythagorejců, alchymisté gnostiků atd. Spor dospěl k jakémusi vrcholu koncem 19. století, kdy byla postavena a posléze opuštěna pythagorejská vývojová teorie – teorie, která zahrnovala Mysl.

Hesla: klasika

V kolekcích: Theses > Translations


Articles / studijní materiály/autorské práce

10 let výcviku Umění terapie / Úlehla, Ivan -- Macek, Zdeněk

In: SOFTfórum. - - 23.9.2014

Všechno, co o systemice opravdu potřebuju znát, jsem se sice nenaučil ve školce, ale v mnohém je to tak prosté, jako by to ze školky bylo. Během posledních asi 25 let se mi tenhle styl uvažování a práce s klienty stal vlastní. V naivních začátcích a prvotním nadšení jsme začali už od roku 1990 systemiku učit.

Hesla: klasika ; výcvik

Viz též: SOFT

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Reports

Systemické pojmosloví / Úlehla, Ivan

- 2015

Konstrukce a předpoklad jsou synonyma sloveso konstruovat zdůrazňuje aktivní roli organismu, který si buduje síť předpokla­dů. Smysluplný výklad = zdůrazňuje jak konstruování děláme – tím, že své zkušenosti při­kládáme významy, které spojujeme do smysluplných celků a tím vytvoříme výklad této zkušenosti. Pleonasmus (nesmyslný výklad je také smysluplný) je zde záměrný pro zdů­raznění obou významů. Konstruktivistický odkazuje k obecnému rámci konstruktivistické filosofie

Hesla: klasika ; návody ; slovníček ; teorie

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports / překlady

Konstruktivismus v bahně velkoměsta / Efran, Jay Steven -- Úlehla, Ivan (překlad)

27 s.

Novicové psychoterapie často popisují zmatky, které mají se svou úlohou: mají být empatickými naslouchači, zrcadlícími odrazy, urovnávači konfliktů, sociálními ad­vokáty, politickými reformátory, konverzujícími hostiteli, psychologickými kouči, náboženskými vůdci nebo guru New Age? Nejasno je vydává na milost klientovým přáním a očekáváním, a pak se také mohou cítit ohroženi přímou otázkou, jak jejich terapie funguje. Díky své nejistotě jsou pak náchylní oscilovat mezi terapeutickými modely a dokonce v jednom sezení smíchat hned několik terapeutických stylů.

Různé: Výběr překladatele

V kolekcích: Books, Articles & Reports > ReportsProject: SP02

See also: Úlehla, Ivan

Training Institution: Institut pro systemickou zkušenost

Celkem záznamů: 6

Pracovně zvaný Speciál, byl nástavbový kurz pro absolventy 400 hodinového výcviku Umění pomáhat, kterým se upgradovali na 750 hodin výcviku ekvivalentního výcviku Umění terapie.

Studenti: 6Control Number(s):

  • PROJECT|(SYS)sp02


Reports / překlady

Poststrukturální revize terapie / De Shazer, Steve -- Úlehla, Ivan (překlad) -- Berg, Insoo Kim

ISZ:

Originální název: Doing therapy: A post-structural revision

In: Journal of Marital and Family Therapy. - Roč. 18, s. 71-81. - 1992

První, co je očividné každému, kdo pozoruje terapeutické sezení, je to, že terapeut a klient spolu rozmlouvají, že používají jazyk. A přesto je skutečnost, že terapie vyžaduje používání jazyka, skrývána jako Odcizený dopis E. A. Poa. Skutečnost, že terapie vyžaduje jazyk, byla sice vždy nasnadě, ale přehlížena.

Hesla: jazyk

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports / překlady KN113

Nechme rozdíly pracovat / De Shazer, Steve -- Úlehla, Ivan

Jak se terapeut a klient domlouvají a jak zacházejí s tématy obsaženými v jejich rozhovorech, stávají se příběhy konverzace podmínkou změny okolností. Navíc nejasnosti a změny významů mohou být chápány jako změny v terapeutově a klientově vyprávění příběhu. Takové změny do značné míry vyžadují nové "zápletky", jakou je např. záměna tématu problém za téma výjimky. To znamená, že jsou spojovány k sobě nové popisy událostí a vytvářejí nové uspořádání a významy. Popisováním neočekávaných událostí a výjimek jako prvků širšího způsobu řešení terapeut a klient konstruují život klienta. Navíc, vytvářením nových zápletek terapeut a klient přetvářejí nejistoty a obtíže klientova života a pokusy je zvládat.

Různé: Předmluva překladatele

Hesla: kazuistika ; přepis rozhovoru

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reports


Reports / překlady

Kdo je zákazníkem sociálních služeb? / Salamon, Ernst -- Úlehla, Ivan (překlad)

In: Human Systems: The Journal of systemic Consultation & Management. - Roč. 5, s. 305-318. - 1994

Ukazuje důležitost rozlišování pojmů ‘zákazník‘ a ‘klient/pacient‘. Je typické, že v oblastech služeb ‘social welfare‘ a ‘mental health care‘, jsou problémy vymezovány a kladeny do souvislostí, aniž by bylo jasné, kdo definuje situaci jako problém a určité jednání jako pomoc. Pokud jsou řešení problémů a pomoc cosi nevyhnutelného a nesporného, může to zakrývat mocenský nátlak, ospravedlňovat kontroverzní zásahy či podporovat násilí vůči jedincům a skupinám. To platí jak ve vztahu sociálních institucí a občanů, tak ve vztahu sociálního pracovníka/terapeuta a jeho klienta.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Systémy pomoci a vznik problému / Miller, Gale -- Úlehla, Ivan (překlad)

30 s. -- ISBN: 0-202-30571-6

In: Miller, Gale: Becoming Miracle Workers. Language and Meaning in Brief Therapy Aldine de Gruyter, NY, 1997. -

Tato kniha je příkladem toho, jak se jako sociologové můžeme snášet s psychology, sociálními pracovníky, psychiatry a dalšími, kdo pracují jako profesionálové ve službách lidem, s nimiž, jak se občas říká, soupeříme. Naše přiblížení je možné díky tomu, že každý z nás ve své době a svým způsobem rozvíjí navzájem se doplňující pojetí jazyka, významu a lidských problémů. Odborníci na krátkou terapii vystavěli postup řešení problémů na aplikaci stejných idejí, které utvářely konstruktivistickou sociologii - obor, který nejvíce ovlivnil mou práci, přinejmenším od doby, kdy jsem opustil vysokou školu. Odborníci na krátkou terapii a konstruktivistický sociolog se od sebe liší, ale mohou se od sebe učit. Proto také v této knize neprobírám rozdíly sociologie a krátké terapie. Rozdíly jsou mezi těmi, kdo se věnují krátké terapii a těmi kdo vykonávají rodinou terapii.

Různé: Poznámka překladatele

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Zabedněnost / Úlehla, Ivan

Zabednění v němž vyrostly dvě, možná tři generace, vstoupilo do našich myslí. Až do konce 80. let jsme tedy žili v oborech psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální práce a příbuzných oborech, stejně jako v jejich společenských konsekvencích, prakticky zcela zabedněni proti vnějšímu světu a odkázání na vlastní vynalézavost. Zabedněním občas proniknul nějaký paprsek a přinesl odlesk svobodného světa. Například v 60. letech.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports