Komentovaná kazuistika

Postupem času jsem začala postrádat kontinuitu naší společné práce. Chtěla jsem se tomu věnovat, aby mi to dávalo nějaký smysl. Kontinuitu jsem objevila ve stále se opakujícím kontextu, vlastně aranžmá jednotlivých sezení se sobě velmi podobalo. Nervozita, nespokojenost a spěch pak přecházely do uvolnění a uklidnění klientky a vlastně i ...

by Zvolská, Petra | 4 May 2014, 10:53 | přepis rozhovoru   závislost   opiáty   kazuistika   oddělení pro léčbu závislostí   substituční léčba   domácí úkoly   doprovázení   formulování zakázky   stěžovatel  


Rušit či nerušit?

Chce být zdravá, to znamená nemít depresi. Ví, že není normální. Chce se léčit. Přichází jako osoba hledající pomoc v roli stěžovatele, stěžuje si sama na sebe. Řílá, že očekává, že jí řeknu, co dělá špatně, v čem je špatná, co má změnit a jak. Při tom se odvolává na ...

by Zejdová, Bohdana | 4 May 2014, 8:45 | kazuistika   připojení   nemoc   bezpečí   mluvení a naslouchání   rámování   stěžovatel  


Písemná práce - komentovaná kasuistika

„Máš něco o čem bychom si mohli dnes povídat?“ J. „No, přemýšlím nad hodně věcmi, pak je udělám jinak.“... „Když si něco naplánuju, proč se to pak nepovede?“ Přes otázky na výjimky „Kdy se to povedlo podle plánu?, měřící otázku „Jakou část trablů to v tvém životě to zabírá?“ „Hodně, ...

by Závěrková, Markéta | 4 May 2014, 8:15 | kazuistika   výchovný ústav pro děti a mládež   trestná činnost   reflektování   formulování zakázky   strach   reflektující tým   medikace   reflektování   výjimky  


Komentovaná kazuistika k obhajobě

Moje závěrečná intervence na cestu byla trochu alibistická a zkoumala, jestli nejsem až příliš podporující a chápající a nechytám K do pasti závislosti. Oddechla jsem si, že má další zdroje, ale zůstala ve mě otázka, proč to tak má. Jeho objednávky zněly jinak a moje zvědavost patří možná do jiného ...

by Wichsova, Jana | 3 May 2014, 19:04 | kazuistika   krizové centrum   přepis rozhovoru   škálování   soukromá praxe  


Písemná práce ­ komentovaná kasuistika

Cítila jsem, že v tomto kontextu spolupráce budu muset velmi pečovat o svoji pozici v rozhovoru. Navíc v situaci, kdy mi bude upřeno jedno z kritérií, které mi do této doby připadalo jako nezbytné pro vytvoření pocitu bezpečí, a to práce v mém pracovním prostředí. Pokud jsem se v rozhovoru ...

by Votavová, Radka | 3 May 2014, 18:35 | kazuistika   mateřské centrum   rodinné vztahy   otevírání terapie  


Komentovaná kasuistika

Řekla jsem klientce o tom, jak „funguji“ v zařízení a nabídla spolupráci v rámci terapeutických setkávání. Souhlasila. Většina klientů azylového domu v nové situaci souhlasí se vším, co je jim nabízeno. Zde je velmi důležité vyjasnění nabídky. S ohledem na množství klientů jsme se domluvily, že se pro terapii budeme ...

by Václavková, Renata | 3 May 2014, 17:18 | kazuistika   azylový dům pro matky s dětmi   domácí násilí   vymezení nabídky   rituály   tupé prázdno   osvícené jasno   narativní přístup   strach  


Od pomáhání k terapii

Terapeut je upozorněn jinými zdroji na klientovy problémy při vykonávání veřejně prospěšných prací, které ohrožují jeho svobodu. Zadavatel žádá terapeuta, aby v tomto směru na klienta zapůsobil. Terapeut se touto situací zabývá v profesionální, metodologické a etické rovině. Poté, co klienta ujistím o svém pochopení pro jeho postoj, se ...

by Syslová, Dana | 3 May 2014, 15:03 | závislost   drogy   substituční léčba   kazuistika   zkušený klient   interní ambulance   konflikt zájmů  


Případová studie

Zde se terapeutka vydala cestou, v níž nehledala „jádro“ problému dospělosti či nedospělosti, neusilovala o jeho popis. Naopak se snažila o sestavení takového příběhu, který je postavený na popisech a situacích, ve kterých se klient cítí či jedná jako dospělý. Předpoklad takové terapeutické práce je, že takové výjimky z „problémového ...

by Šimečková, Taťána | 2 May 2014, 14:14 | přepis rozhovoru   kazuistika   poradna pro děti a mládež   přepis rozhovoru   otázka na zázrak   výjimky  


Kazuistika k závěrečné obhajobě výcviku v systemické terapii

Práce se odehrávala v kontextu oddělení ochranných léčeb s pacientem, který sem přišel dobrovolně poté, co vyšel najevo jeho trestný čin pohlavního zneužívání. Komplikovanost kontextu zprvu nedovolovala terapii, ta byla možná až po nějakém čase provázení, ve kterém docházelo k vyjasňování možné terapeutické spolupráce. V rámci terapie se pak podařilo ...

by Šimeček, Michal | 2 May 2014, 14:02 | přepis rozhovoru   hebefílie   kazuistika   trestní řízení   oddělení ochranných léčeb   SF   formulování zakázky   externalizace   vina   doprovázení  


Kazuistika

Mými klienty jsou tedy rodiny, resp. většinou matky, které mají dítě se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 4 až 6 let. Pracovníci střediska hledali někoho, kdo bude rodičům věnovat čas pro řešení jiných, než speciálně pedagogických a dalších poradenských problémů, např. když se rodiče dlouhodobě necítí dobře a ...

by Rothová, Eliška | 2 May 2014, 8:12 | kazuistika   zdravotní postižení   středisko rané péče   reflektování   bezpečí   otázka na zázrak