000002549 001__ 2549
000002549 005__ 20240527173958.0
000002549 035__ $$aSUBJECT|(SYS)kons
000002549 150__ $$aKONS
000002549 520__ $$aInstitut pro systemickou zkušenost vydával překlady a separátky v ediční řadě zvané KONS. Celkem vzniklo 24 čísel s česky psanými texty z oblasti systemické terapie, rodinné tarpie a radikálního konstruktivismu. Představují čím bylo ISZ zaujato v období 90. let.
000002549 980__ $$aSUBJECT
000002549 980__ $$aAUTHORITY

000002516 001__ 2516
000002516 005__ 20230323131434.0
000002516 035__ $$aPROJECT|(SYS)ut22
000002516 111__ $$aUT22$$d2022-2026
000002516 500__ $$4AUTHOR|(SYS)macekzdenek$$aMacek, Zdeněk
000002516 510__ $$4INSTITUTION|(SYS)gisystem$$aGI system s.r.o.$$wt
000002516 520__ $$aVýcvik Umění terapie zahájený 30. listopadu 2022
000002516 980__ $$aPROJECT
000002516 980__ $$aAUTHORITY

000002515 001__ 2515
000002515 005__ 20221011133113.0
000002515 041__ $$ačesky
000002515 245__ $$aFenomén jazyka v psychoterapii
000002515 260__ $$aISZ Praha$$c1996
000002515 520__ $$aAčkoli od dob Charcota panuje poměrně dalekosáhlá shoda v tom, že psychoterapie je jednoduše „léčbou psychologickými prostředky“, je dnes velmi obtížné tento lapidární a tautologický výrok vhodně a aktuálně interpretovat, aby bylo přitom zachováno tehdejší ambivalentní zakotvení psychologie do pomezí mezi fyziologií (psychofyzikou)  a metafyzikou. Je významné, že psychologie a psychoterapie si do dnešní doby ponechaly ambivalentní vztah ke své identitě, dodnes  jsou zatíženy analogiemi z oblasti fyziky, biologie a nověji z oblasti kybernetiky, teorie systémů a informatiky.Tyto analogie ovšem předmět psychologie nevyjasňují, nýbrž  jej činí ještě nejasnějším.
000002515 65017 $$asam
000002515 700__ $$0AUTHOR|(SYS)strnadvratislav$$aStrnad, Vratislav
000002515 700__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000002515 8564_ $$s105402$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2515/files/Jazyk.pdf
000002515 980__ $$aREPORT

000002514 001__ 2514
000002514 005__ 20221011133218.0
000002514 041__ $$aanglicky
000002514 245__ $$aLeeds Systemic Family Therapy Manual
000002514 260__ $$aLeeds, UK$$bLeeds Family Therapy & Research Centre, School of Psychology, University of Leeds$$c2000
000002514 520__ $$aThe manual is principally designed as a research tool for outcome studies in which the effectiveness of systemic therapy can be assessed. It therefore aims to offer a framework and guidelines for the implementation of systemic family therapy, so that therapists can offer a unified version of therapy, with some flexibility to express their own creativity.
000002514 653__ $$anávody
000002514 653__ $$aefektivita
000002514 653__ $$avýzkum
000002514 700__ $$0AUTHOR|(SYS)strattonpeter$$aStratton, Peter
000002514 700__ $$0AUTHOR|(SYS)cottrelldavid$$aCottrell, David
000002514 700__ $$0AUTHOR|(SYS)shapirodavid$$aShapiro, David
000002514 8564_ $$s268070$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2514/files/Stratton, Peter et al - Final LFTRC Manual.pdf
000002514 980__ $$aARTICLE

000002510 001__ 2510
000002510 005__ 20220830084513.0
000002510 041__ $$aanglicky
000002510 100__ $$0AUTHOR|(SYS)keeneyhillary$$aKeeney, Hillary
000002510 245__ $$aWhat is Systemic about Systemic Therapy?$$bTherapy Model Muddle Embodied Systemic Practice
000002510 520__ $$aA critical review of some of the historical debates among systemic therapists suggests that the enactment of systemic practice has largely been eclipsed by an over-emphasis on interpretation, narrative, and theoretical understanding. We argue that being principally organized by any therapeutic model—whether it advocates a postmodern, narrative, systemic, or other view—maintains the hegemony not of only a singular form of interpretation, but of interpretation itself. We suggest the practical shift intended by systemic and cybernetic contributions to the field involved its implicit encouragement of an always ready-to-change therapy, creatively guided by interactivity rather than allegiance to any habituated form.
000002510 65017 $$astudijní materiály/autorské práce
000002510 700__ $$0AUTHOR|(SYS)keeneybradford$$aKeeney, Bradford
000002510 8564_ $$s211771$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2510/files/Keeney and Keeney.pdf
000002510 980__ $$aARTICLE

000002506 001__ 2506
000002506 005__ 20220425131407.0
000002506 041__ $$ačesky
000002506 100__ $$0AUTHOR|(SYS)tethalovamiluse$$aTěthalová, Miluše
000002506 245__ $$aMonika
000002506 260__ $$c2022
000002506 300__ $$a22 s.
000002506 520__ $$aManažerka mě doporučila svým neteřím, které na vlastní kůži zažily červnové tornádo nebo jeho následky. To mnoha rodinám na jihu Moravy zasáhlo významně do života. Ozvala se mi patnáctiletá Monika, studentka SŠ, která tornádo sice přímo nezažila, ale tato katastrofa napáchala na jejím životě, resp. systému, ve kterém byla zvyklá doposud žít, mnoho škod. Monika měla strach o své blízké. Žila s rodinou v podkrovním bytě, který tornádo úplně zničilo, odneslo střechu a částečně také obvodové zdi bytu. Jak se pak ukázalo, tento krizový zážitek byl dalším střepem do ran, které v sobě již měla, a které si přišla opracovat do terapie.
000002506 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002506 65017 $$akazuistiky
000002506 8564_ $$s839032$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2506/files/tethalova.pdf
000002506 980__ $$aTHESIS

000002495 001__ 2495
000002495 005__ 20220202112051.0
000002495 041__ $$ačesky
000002495 100__ $$0AUTHOR|(SYS)varelafrancisco$$aVarela, Francisco
000002495 245__ $$aZrozen aby se organizoval
000002495 520__ $$aCo v biologické struktuře jedince způsobuje, že je komplexita možná? Z tohoto úhlu pohledu si yslím, že jedna z nejvíc fascinujících věcí na biologii je, že pokud jde o nervový systém, existuje v odovědi na tuto otázku jeden klíčový prvek ne úrovni biologické strukutry. A tento klíčový prvek je fakt, že tělo všech zvířat, včetně lidského těla, je organizováno ve smyčce senzomotorického párování.
000002495 65017 $$astudentské překlady
000002495 8564_ $$s43008$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2495/files/Varela.doc
000002495 980__ $$aTRANSLATION

000002494 001__ 2494
000002494 005__ 20220202111130.0
000002494 041__ $$ačesky
000002494 100__ $$0AUTHOR|(SYS)maresovatereza$$aMarešová, Tereza
000002494 245__ $$aTeorie změny napříč vybranými směry$$bpopulárními v ČR
000002494 520__ $$aSnažím se o komparaci podobností a rozdílů v rámci teorie změny u individuální formy terapie. V této práci prezentuji tedy obecný přístup k teorii změny, bez ohledu na skupiny pacientů vyžadující konkrétní úpravy procesu změny – např. děti, psychotičtí pacienti. Ve své práci se chci zaměřit konkrétně na situaci v České republice – tedy na srovnání několika směrů nejpopulárnějších zde, včetně specifičtějších modalit v rámci těchto směrů. Jako nejpopulárnější přístupy jsem identifikovala psychodynamické, gestalt a systemické terapie.
000002494 653__ $$adiplomová práce
000002494 8564_ $$s2364159$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2494/files/0_DP_Maresova.pdf
000002494 980__ $$aREPORT

000002491 001__ 2491
000002491 005__ 20220202103156.0
000002491 041__ $$ačesky
000002491 100__ $$0AUTHOR|(SYS)culljane$$aCull, Jane
000002491 245__ $$aHledání mysli$$bHumberto Maturana
000002491 520__ $$aPo staletí jsme měli paradigma myšlení, že mysl je v hlavě. To, že mysl existuje někde v mozku a že zpracovává a ukládá informace. Při bližším zkoumání mozku zjistíte, že entita, kterou nazýváme "mysl", není ve skutečnosti tam, ale používá se jako metafora pro proces myšlení. Metafora je popisem něčeho, co chceme vysvětlit, co existuje v našich zkušenostech; proto metafora nevysvětluje mysl.
000002491 65017 $$astudentské překlady
000002491 700__ $$0AUTHOR|(SYS)blazekovazuzana$$aBlažeková, Zuzana$$epřeklad
000002491 700__ $$0AUTHOR|(SYS)krizovasona$$aKřížová, Soňa$$epřeklad
000002491 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2490
000002491 8564_ $$s198019$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2491/files/blazekova krizova.pdf
000002491 980__ $$aTRANSLATION

000002477 001__ 2477
000002477 005__ 20220201150606.0
000002477 041__ $$ačesky
000002477 100__ $$0AUTHOR|(SYS)lukaskovakamila$$aLukášková, Kamila
000002477 245__ $$aPříběh Bojovnice$$bKomentovaná kazuistika k závěrečným obhajobám
000002477 260__ $$c2021
000002477 300__ $$a22 s.
000002477 520__ $$aDominiku jsem si vybrala pro svou závěrečnou práci proto, že během naší práce vzešla z počáteční beznaděje velká naděje. Naděje v to, že může jít svou cestou, nehledě na diagnózy, na to, co si o ní myslí její přítel, rodiče, bratr či její klienti. Že byť se odmalička potýká s extrémy ve formě přísného a neempatického otce a absolutně milující a rozmazlující maminky, se kterou ji všichni neustále srovnávají, postupně, i když možná pomaleji, než se na systemickou terapii sluší, si nachazí svou vlastní cestu a sahá si na zodpovědnost.
000002477 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut16$$aUT16
000002477 653__ $$aonline
000002477 65017 $$akazuistiky
000002477 8564_ $$s262547$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2477/files/lukaskova.pdf
000002477 980__ $$aTHESIS