Subject: mocControl Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)mocSubject: dialektika

Celkem záznamů: 1

Dialektika (z řeckého dialektiké techné od dialegesthai, rozmlouvat) je filosofický pojem, jenž nabýval během dějin různých významů a je i dnes nejednoznačný. Filosofický slovník (Walter Brugger a kol.) začíná heslo dialektika takto: "Užívání výrazu dialektika dosáhlo v současné filosofii takové míry zmatku, že je sotva možné podat byť i tu nejobecnější charakteristiku tohoto pojmu."

Chápání dialektiky jako střetu nebo soupeření sil a tendencí pod vlivem Hegelovým a Marxovým v moderní evropské filosofii převládlo a během 20. století se také přičinilo o rozchod kontinentální filosofie s anglosaskou filosofií jazyka, která trvala na jednoznačných pravidlech logiky a odmítala dualismus této dialektiky. Nicméně novější vývoj filosofie – počínaje F. Nietzschem – také zpochybnil předpoklad jedné, i když člověku sotva dosažitelné pravdy, který je pro Platónovo chápání dialektiky podstatný: je to pravda sama, která účastníky dialogu vede.

Také moderní chápání společnosti ji vidí spíš jako regulovaný zápas různých zájmů, jako soutěž a střetávání, než jako hledání shody a smíru, jak tomu bylo až do 19. století. Dialektika se tak stává technickým termínem pro toto pojetí skutečnosti jako střetu, soutěže a soupeření a zejména v USA se nejčastěji chápe jako zdůvodnění společenských zápasů a prosazování dílčích, skupinových zájmů.

Dialektický pohled na skutečnost se objevuje i v některých přírodních vědách, pokud hledají pružnější model výkladu než kauzalitu. Biolog Anton Markoš ve své knize o vzniku života na Zemi hovoří o tom, že aktuální události v přírodě nejsou vždy nutným důsledkem příčiny, nýbrž že se v rámci dané situace „sjednávají mezi účastníky“Jinde na webu: Wikipedie

Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)dialektikaSubject: kritika

Celkem záznamů: 5

Konstruktivismus, zvláště radikální, svou provokující jinakostí přímo vyzývá ke kritice. Považujeme za užitečné se s kritickými názory seznamovat, neboť jen díky nim je možné mít ucelený názor.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)kritikaSubject: systémový přístup

Variant(s): rodinná terapie

Celkem záznamů: 3

Systémový přístup vychází ze teorie systémů. Tvoří dominantní výkladové schema pro rodinnou terapii. Členové rodiny jsou bráni jako prvky systému, příslušníci rodiny tvoří jeho hranice a vztahy mezi nimi jsou vazby a nimiž terapeut pracuje.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)systemovypristupSubject: skupinová terapie

Celkem záznamů: 1

Skupinová psychoterapie, často jen skupinová terapie je forma psychoterapie při níž terapeut, případně několik terapeutů, pracují s malou skupinu klientů (pacientů).Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)skupinovaterapieSubject: vztah

Variant(s): silná pětka, pracovní vztah, terapeutický vztah

Celkem záznamů: 2

Pracovní resp. terpeutický vztah řeší systemika nikoli přes míru harmonie, zralosti či autentičnosti terapeuta, nábrž konkrétními postupy vytváření terapeutického vztahu. Shrnujeme je pod titulkem Silná pětkaControl Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)vztahSubject: vyznání

Variant(s): víra, spiritualita, náboženství, konfese

Celkem záznamů: 2

Náboženské přesvědčení samo není předmětem psychoterapie. Stává se jím, když je klient svým vyznáním sužován a potřebuje řešit nikoli teologické otázky, ale své životní problémy spojené s vlastní vírou.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)vyznaniSubject: handikap

Variant(s): postižení

Nerovnost startovních či výchozích podmínek. Původně ve sportu, přeneseně označuje vrozená či získaná znevýhodnění jak tělesná tak mentální, která vyžadují zvláštní ohledy či péči.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)handikapSubject: ontologická biologie

Variant(s): teorie Santiago, nová biologie, biologie

Maturanova ontologická biologie ve spojení s velice kompatibilní kybernetickou epistemologií Batesona může konečně nabídnout základ pro sociální vědy, protože jeho práce se souběžně věnuje a/ problému pozorovatele, b/ epistemologickému statusu objektivity a /c/ vztahu mezi Geisteswissenschaften a Naturwissenschaften. Řečeno prostě, Maturanova generativní hypotéza o strukturou determinovaném fungování autopoietické jednoty ve strukturálním spojení s vlastním prostředím/ nabízí jednoduché vysvětlení toho, jak vzniká lidský jazyk, z čeho jazyk sestává, i vysvětlení tří výše zmíněných problémů.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)ontologickabiologieSubject: antropologie

Celkem záznamů: 1Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)antropologie