Subject: moc


Subject: dialektika

Dialektika (z řeckého dialektiké techné od dialegesthai, rozmlouvat) je filosofický pojem, jenž nabýval během dějin různých významů a je i dnes nejednoznačný. Filosofický slovník (Walter Brugger a kol.) začíná heslo dialektika takto: "Užívání výrazu dialektika dosáhlo v současné filosofii takové míry zmatku, že je sotva možné podat byť i tu ...


Subject: kritika

Konstruktivismus, zvláště radikální, svou provokující jinakostí přímo vyzývá ke kritice. Považujeme za užitečné se s kritickými názory seznamovat, neboť jen díky nim je možné mít ucelený názor..


Subject: systémový přístup

Systémový přístup vychází ze teorie systémů. Tvoří dominantní výkladové schema pro rodinnou terapii. Členové rodiny jsou bráni jako prvky systému, příslušníci rodiny tvoří jeho hranice a vztahy mezi nimi jsou vazby a nimiž terapeut pracuje..


Subject: skupinová terapie

Skupinová psychoterapie, často jen skupinová terapie je forma psychoterapie při níž terapeut, případně několik terapeutů, pracují s malou skupinu klientů (pacientů)..


Subject: vztah

Pracovní resp. terpeutický vztah řeší systemika nikoli přes míru harmonie, zralosti či autentičnosti terapeuta, nábrž konkrétními postupy vytváření terapeutického vztahu. Shrnujeme je pod titulkem Silná pětka


Subject: vyznání

Náboženské přesvědčení samo není předmětem psychoterapie. Stává se jím, když je klient svým vyznáním sužován a potřebuje řešit nikoli teologické otázky, ale své životní problémy spojené s vlastní vírou..


Subject: handikap

Nerovnost startovních či výchozích podmínek. Původně ve sportu, přeneseně označuje vrozená či získaná znevýhodnění jak tělesná tak mentální, která vyžadují zvláštní ohledy či péči..


Subject: ontologická biologie

Maturanova ontologická biologie ve spojení s velice kompatibilní kybernetickou epistemologií Batesona může konečně nabídnout základ pro sociální vědy, protože jeho práce se souběžně věnuje a/ problému pozorovatele, b/ epistemologickému statusu objektivity a /c/ vztahu mezi Geisteswissenschaften a Naturwissenschaften. Řečeno prostě, Maturanova generativní hypotéza o strukturou determinovaném fungování autopoietické jednoty ve. ...


Subject: antropologie