Articles

Leeds Systemic Family Therapy Manual / Stratton, Peter -- Cottrell, David -- Shapiro, David

Leeds, UK: Leeds Family Therapy & Research Centre, School of Psychology, University of Leeds, 2000.

The manual is principally designed as a research tool for outcome studies in which the effectiveness of systemic therapy can be assessed. It therefore aims to offer a framework and guidelines for the implementation of systemic family therapy, so that therapists can offer a unified version of therapy, with some flexibility to express their own creativity.

Hesla: efektivita ; návody ; výzkum

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Articles

Systemic Thinking in Couple and Family Psychology Research and Practice / Stanton, Mark -- Welsh, Robert

In: Couple and Family Psychology: Research and Practice. - č. 1, s. 14-30. - 2012

Systemic thinking is central to the specialty of couple and family psychology (CFP). Eleven applications of systemic thinking (perceptual and cognitive structuring processes) are described to characterize the way couple and family psychologists think about research and practice. The application of systemic thinking to research is described in light of dynamic systems conceptualization and a systemic research approach that delineates six steps that identify collective variables, characterize attractor states, describe dynamic trajectories, identify points of transition, recognize control parameters, and manipulate control param- eters to identify core mechanisms of change is rehearsed and detailed.

Hesla: rodinná terapie ; výzkum

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Articles

The Evidence Base of Systemic Family and Couples Therapies / Stratton, Peter

In: The Association for Family Therapy & Systemic Practice. - - 2011

Systemic family and couples therapy (SFCT) has evolved into a variety of forms to meet the needs of the people who come for therapy. Our clients differ not only by bringing the full range of psychological and relationship difficulties and the variety that our society has imaginatively created in family structures and relationships, but they also occupy the full life span and the great range of ethnic and other cultural variation that communities now contain. This review starts with an account of the basis of SFCT and explains why it offers a very different resource from all the other therapies, which strive to bring about change within individuals.

Hesla: rodinná terapie ; SF ; výzkum

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Articles / zlatý fond

Toward a theory of schizophrenia / Bateson, Gregory -- Jackson, Don. D. -- Haley, Jay -- Weakland, John

Originální název: Toward a theory of schizophrenia

In: Behavioral Science. - Roč. 1, č. 4, s. 251-254. - 1956

Schizophrenia its nature, etiology, and the kind of therapy to use for it remains one of the most puzzling of the mental illnesses. The theory of schizophrenia presented here is based on communications analysis, and specifically on the Theory of Logical Types. From this theory and from observations of schizophrenic patients is derived a description, and the necessary conditions for, a situation called the "double bind" a situation in which no matter what a person does, he "can't win." It is hypothesized that a person caught in the double bind may develop schizophrenic symptoms. How and why the double bind may arise in a family situation is discussed, together with illustrations from clinical and experimental data.

Hesla: dvojná vazba ; klasika ; komunikace ; schizofrenie ; výzkum

Viz též: Toward a theory of schizophrenia; PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles, Highly Recommended


Reports

Sociální práce a systemika: závěrečná zpráva ze sociologického šetření / Šimková, Lenka -- Mašindová, Lenka

Analýzu uplatnění systemického přístupu v sociální práci v ČR ještě nikdo neprovedl. Tento sociologický výzkum tedy nemá na co navazovat, je v podstatě prvním systematickým pokusem v tomto směru.

Hesla: sociální práce ; výzkum

V kolekcích: Books, Articles & Reports > ReportsSubject: výzkum

Celkem záznamů: 4Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)vyzkum


Reports

Systemický přístup v supervizi / Pluhaříková Pomajzlová, Jana

Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 158 s.

Supervize je v posledních letech dramaticky se rozvíjejícím oborem. Čerpá z velkého množství zdrojů a psychoterapeutické modely jsou jedním z nich. Je významné zabývat se tím, jak mohou teoretická východiska supervizora zabarvovat a ovlivňovat průběh supervize. Tato práce se zaměřuje na moţné vyuţití systemického přístupu v supervizi, neboť je v praxi stále více pouţíván. Vzhledem k tomu, ţe existují jen malé doklady o jeho aplikaci v rámci externí supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, je významné obrátit pozornost na zkušenosti supervizorů, kteří jej ve své praxi vyuţívají. Výzkum se zaměřuje na to, jaké jsou postoje supervizorů k systemickému přístupu a jaké jsou jejich zkušenosti s využíváním tohoto přístupu v supervizní praxi. Pro sběr dat jsou použity semi-strukturované rozhovory doplněné o dotazník, data jsou zpracována kvalitativním způsobem. Z výzkumu jednoznačně vystupuje důraz na postoj supervizorů při uplatňování tohoto přístupu, oproti užívání pouze metodologických postupů. Praxe supervizorů potvrzuje, ţe systemický přístup je v supervizi velmi dobře uplatnitelný. Za zajímavé lze považovat zjištění, že způsob práce supervizorů koresponduje se současným integrativním trendem vsupervizi a ţe systemický přístup je většinou supervizorů považován za zastřešující přístup („suprateorii“).

Různé: Diplomová práce

Hesla: konstruktivismus ; kvalitativní výzkum ; postmoderna ; sociální konstruktivismus ; supervize ; systemický přístup

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Příběh setkání: narativní výzkum / Chvístková, Lucie

2004: 6 s.

Vzhledem k tomu, že můj zájem i zkušenost se poutá k narativnímu typu výzkumu, pokusím se i svou následující reflexi vztahu mezi respondentem a výzkumníkem pojmout formou vyprávění. Vyprávění o konkrétním výzkumu, o konkrétním příběhu sdílení zkušeností s druhými lidmi.

Hesla: narativní přístup ; výzkum

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Translations / studentské překlady

Posilování vztahu mezi systemickou terapií a výzkumem / Stratton, Peter

Originální název: Enhancing Family Therapy's Relationships With Research

In: Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. - Roč. 28, č. 4, s. 177-184. - 2007

Základní tezí následujícího článku je myšlenka, že systemická rodinná terapie může mnoho získat, pokud rozumně ocení své výzkumné kořeny. Je to stejně tak možné, jako potřebné (pozitivní). Skrz toto ocenění můžeme nelézt cesty k rozvoji pole působnosti systemické terapie, čímž získá nejen profese, ale následně i naši klienti. Budou- li odborníci schopni podat informovaný přehled o výzkumu, rodinná terapie tím získá. Jako úvodní krok k tomuto cíli přezkoumávám důvody, proč pohledy na rodinnou terapii podceňují její výzkumnou bázi a proč možná terapeuti odolávají zapojení do výzkumu. Dále článek zkoumá důvody, proč na jedné straně můžeme vnímat znáhodněné (randomizované = s náhodně vybraným vzorkem) kontrolované experimenty jako „zlatý standart“, na straně druhé se tyto ale moc nehodí pro účely posuzování nebo rozvoje vztahové terapie. Následuje úvaha o alternativních přístupech k výzkumu, včetně zvážení, co vlastně klienti od terapie očekávají. Dále pak uvádím stručný přehled pozitivních zjištění z výzkumu výsledků. Navrhuji větší důraz na výzkumné postupy v terapii, dále přináším úvahu o diskuzi o „obecných faktorech“, abych podpořil přednosti, které jsou specifické pro systemické terapie. Článek se uzavírá návrhem, aby se zvýšilo zapojení rodinných terapeutů do výzkumu a to jak v pozici uživatele, tak v pozici výzkumníka.

Hesla: rodinná terapie ; výzkum

Viz též: Cambridge Journals Online

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Ako rozvíjať výskum v klinickej praxi: v prvom rade je treba nový pohľad na vec / Pauzé, Robert -- Touchette, Luc

Originální název: Le développement de la recherche chez les cliniciens : d’abord questionner la pratique clinique

In: Therapie Familiale. - Roč. 30, č. 2, - 2009

Článok si kladie za úlohu odpovedať na tri otázky. Aké faktory mohli vytvoriť priepasť medzi výskumom a klinikou na poli rodinnej terapie? Aké sú argumenty v prospech možností rozvoja výskumu v praxi rodinných terapeutov? Môžeme robiť výskum aj vtedy, keď je naša práca čisto klinická? Najmä však tento článok chce vzbudiť záujem rodinných terapeutov o klinický výskum a navrhnúť prípadové štúdie ako metodiku, ktorá je prístupná všetkým.

Hesla: kazuistika ; výzkum

Viz též: Cairn.Info

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports