Project: UT22

See also: Macek, Zdeněk

Training Institution: GI system s.r.o.

Celkem záznamů: 30

Výcvik Umění terapie zahájený 30. listopadu 2022

Studenti: 30Control Number(s):

  • PROJECT|(SYS)ut22


Reports / sam

Fenomén jazyka v psychoterapii / Strnad, Vratislav -- Úlehla, Ivan

ISZ Praha: 1996.

Ačkoli od dob Charcota panuje poměrně dalekosáhlá shoda v tom, že psychoterapie je jednoduše „léčbou psychologickými prostředky“, je dnes velmi obtížné tento lapidární a tautologický výrok vhodně a aktuálně interpretovat, aby bylo přitom zachováno tehdejší ambivalentní zakotvení psychologie do pomezí mezi fyziologií (psychofyzikou) a metafyzikou. Je významné, že psychologie a psychoterapie si do dnešní doby ponechaly ambivalentní vztah ke své identitě, dodnes jsou zatíženy analogiemi z oblasti fyziky, biologie a nověji z oblasti kybernetiky, teorie systémů a informatiky.Tyto analogie ovšem předmět psychologie nevyjasňují, nýbrž jej činí ještě nejasnějším.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Articles

Leeds Systemic Family Therapy Manual / Stratton, Peter -- Cottrell, David -- Shapiro, David

Leeds, UK: Leeds Family Therapy & Research Centre, School of Psychology, University of Leeds, 2000.

The manual is principally designed as a research tool for outcome studies in which the effectiveness of systemic therapy can be assessed. It therefore aims to offer a framework and guidelines for the implementation of systemic family therapy, so that therapists can offer a unified version of therapy, with some flexibility to express their own creativity.

Hesla: efektivita ; návody ; výzkum

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Articles / studijní materiály/autorské práce

What is Systemic about Systemic Therapy?: Therapy Model Muddle Embodied Systemic Practice / Keeney, Hillary -- Keeney, Bradford

A critical review of some of the historical debates among systemic therapists suggests that the enactment of systemic practice has largely been eclipsed by an over-emphasis on interpretation, narrative, and theoretical understanding. We argue that being principally organized by any therapeutic model—whether it advocates a postmodern, narrative, systemic, or other view—maintains the hegemony not of only a singular form of interpretation, but of interpretation itself. We suggest the practical shift intended by systemic and cybernetic contributions to the field involved its implicit encouragement of an always ready-to-change therapy, creatively guided by interactivity rather than allegiance to any habituated form.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Thesis / kazuistiky

Monika / Těthalová, Miluše

2022. 22 s.

Manažerka mě doporučila svým neteřím, které na vlastní kůži zažily červnové tornádo nebo jeho následky. To mnoha rodinám na jihu Moravy zasáhlo významně do života. Ozvala se mi patnáctiletá Monika, studentka SŠ, která tornádo sice přímo nezažila, ale tato katastrofa napáchala na jejím životě, resp. systému, ve kterém byla zvyklá doposud žít, mnoho škod. Monika měla strach o své blízké. Žila s rodinou v podkrovním bytě, který tornádo úplně zničilo, odneslo střechu a částečně také obvodové zdi bytu. Jak se pak ukázalo, tento krizový zážitek byl dalším střepem do ran, které v sobě již měla, a které si přišla opracovat do terapie.

V kolekcích: Theses > Thesis


Translations / studentské překlady

Zrozen aby se organizoval / Varela, Francisco

Co v biologické struktuře jedince způsobuje, že je komplexita možná? Z tohoto úhlu pohledu si yslím, že jedna z nejvíc fascinujících věcí na biologii je, že pokud jde o nervový systém, existuje v odovědi na tuto otázku jeden klíčový prvek ne úrovni biologické strukutry. A tento klíčový prvek je fakt, že tělo všech zvířat, včetně lidského těla, je organizováno ve smyčce senzomotorického párování.

V kolekcích: Theses > Translations


Reports

Teorie změny napříč vybranými směry: populárními v ČR / Marešová, Tereza

Snažím se o komparaci podobností a rozdílů v rámci teorie změny u individuální formy terapie. V této práci prezentuji tedy obecný přístup k teorii změny, bez ohledu na skupiny pacientů vyžadující konkrétní úpravy procesu změny – např. děti, psychotičtí pacienti. Ve své práci se chci zaměřit konkrétně na situaci v České republice – tedy na srovnání několika směrů nejpopulárnějších zde, včetně specifičtějších modalit v rámci těchto směrů. Jako nejpopulárnější přístupy jsem identifikovala psychodynamické, gestalt a systemické terapie.

Hesla: diplomová práce

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Translations / studentské překlady

Hledání mysli: Humberto Maturana / Cull, Jane -- Blažeková, Zuzana (překlad) -- Křížová, Soňa (překlad)


Hostitelský dokument

Po staletí jsme měli paradigma myšlení, že mysl je v hlavě. To, že mysl existuje někde v mozku a že zpracovává a ukládá informace. Při bližším zkoumání mozku zjistíte, že entita, kterou nazýváme "mysl", není ve skutečnosti tam, ale používá se jako metafora pro proces myšlení. Metafora je popisem něčeho, co chceme vysvětlit, co existuje v našich zkušenostech; proto metafora nevysvětluje mysl.

V kolekcích: Theses > Translations


Thesis / kazuistiky

Příběh Bojovnice: Komentovaná kazuistika k závěrečným obhajobám / Lukášková, Kamila

2021. 22 s.

Dominiku jsem si vybrala pro svou závěrečnou práci proto, že během naší práce vzešla z počáteční beznaděje velká naděje. Naděje v to, že může jít svou cestou, nehledě na diagnózy, na to, co si o ní myslí její přítel, rodiče, bratr či její klienti. Že byť se odmalička potýká s extrémy ve formě přísného a neempatického otce a absolutně milující a rozmazlující maminky, se kterou ji všichni neustále srovnávají, postupně, i když možná pomaleji, než se na systemickou terapii sluší, si nachazí svou vlastní cestu a sahá si na zodpovědnost.

Hesla: online

V kolekcích: Theses > Thesis


Thesis / kazuistiky

Závěrečná písemná práce / Gili, Kateřina

2021. 17 s.

Můj terapeutický směr je hodně ovlivněn narativním přístupem. Systemické terapie mám ráda pro svobodu, kterou poskytují jak terapeutovi, tak klientovi. Klient je tvůrce svého života. To, že neexistuje jen jedna správná varianta pro život a jedním z úkolů terapeuta je otevírat pole možností, mi přijde jako velmi užitečná životní filozofie.

V kolekcích: Theses > Thesis